Điều lệ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin - tin tức

Báo cáo tài chính năm 2016
23-03-2017 09:54:38

 
Báo cáo thường niên năm 2016
20-03-2017 10:55:14

 
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
15-07-2016 17:28:36

 
Điều lệ mới sửa đổi năm 2016
11-07-2016 08:31:48

 
Biên bản kiểm phiếu DHDCD nam 2016
11-07-2016 08:01:47

 
Báo cáo xin ý kiến NXB chuẩn bị DHDCD 2016
11-07-2016 08:00:18

 
Báo cáo Kết quả SXKD 2015 và KHSX Kinh doanh 2016
11-07-2016 07:58:51

 
Báo cáo của BKS tại DHDCD 2016
11-07-2016 07:57:12

 
Thông báo giao dịch cổ phiếu
25-05-2016 15:28:21

 
Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
18-04-2016 14:54:37

 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016
18-04-2016 14:46:16

 
Điều lệ sửa đổi năm 2016
05-04-2016 15:27:13

 
Chương trình ĐHCĐ năm 2016
26-03-2016 08:45:56

 
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016
26-03-2016 08:44:33

 
Dự thảo báo cáo 2016
26-03-2016 08:42:38

 
Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
26-03-2016 08:37:42

 
Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014
26-03-2016 08:34:22

 
Nội dung thảo luận, biểu quyết ĐHCĐ năm 2016
26-03-2016 08:30:14

 
Nghị quyết trình ĐHCĐ 2016
26-03-2016 08:26:55

 
Bao cao thuong nien 2016
17-03-2016 11:09:05

 
Bao cao tai chinh ket thuc 2015
14-03-2016 10:32:26

 
Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người Nội bộ
17-03-2016 11:07:05

 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
02-03-2016 09:40:16

 
Báo cáo thường niên năm 2014
19-06-2015 16:41:51

 
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
19-06-2015 15:51:38

 
Biên bản ĐHCĐ năm 2015
17-04-2015 16:14:12

 
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015
17-04-2015 16:12:52

 
Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
07-04-2015 17:45:41

Mời Quý Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2014...

 
Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2015
17-03-2015 10:16:36

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2015

 
Báo cáo SXKD năm 2014
17-03-2015 10:45:34

Báo cáo SXKD năm 2014

 
Nội dung thảo luận biểu quyết năm 2015
17-03-2015 09:35:04

Nội dung thảo luận biểu quyết năm 2015

 
Báo cáo tình hình tài chính năm 2014
11-08-2015 17:15:20

Báo cáo tình hình tài chính năm 2014

 
Sửa đổi điều lệ 2015
13-03-2015 14:43:08

Sửa đổi điều lệ 2015

 
Báo cáo thẩm tra của BKS 2015
12-03-2015 07:57:10

Báo cáo thẩm tra của BKS 2015

 
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2015
11-03-2015 16:03:15

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2015

 
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015
11-03-2015 16:00:10

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015

 
Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014
15-07-2014 16:58:36

 
Bien ban DHDCD 2014
29-04-2014 15:06:21

 
Nghi quyet DHDCD 2014
29-04-2014 15:12:15

 
Thông báo Đại hội cổ đông 2014
26-03-2014 13:28:22

 
Sửa đổi điều lệ 2014
26-03-2014 13:28:48

 
Nội dung thảo luận biểu quyết Đại hội cổ đông 2014
01-04-2014 10:55:54

Nội dung thông qua :

 
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014
26-03-2014 13:26:20

 
Chương trình ĐHCĐ năm 2014
26-03-2014 13:25:39

 
Báo cáo của BKS trong Đại hội cổ đông 2014
26-03-2014 13:24:27

 
Báo cáo kết quả năm 2013
26-03-2014 13:23:23

 
Báo cáo thường niên 2013
18-03-2014 16:31:30

 
Báo cáo kiểm toán 2013
18-03-2014 16:30:33

 
Thông báo chi trả cổ tức 2013
19-03-2014 10:18:03

 
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
24-01-2014 11:40:31

 
Báo cáo thường niên năm 2012
17-08-2013 11:07:28

 
Báo cáot
17-08-2013 11:05:01

 
Báo cáo 6 tháng đầu 2013
17-08-2013 10:56:01

 
Báo cáo 6 tháng cuoi nam 2012
17-08-2013 10:08:19

 
Thông báo nhận cổ tức đợt II 2012
26-04-2013 08:18:27

 
Báo cáo thường niên 2012
17-08-2013 10:51:30

 
Giấy chứng nhận
22-04-2013 14:33:40

 
Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017
08-04-2013 17:45:12

 
Danh sách Cổ Đông tham dự ĐH năm 2013
08-04-2013 17:36:14

 
Nghị Quyết Đại hội CĐ năm 2013
09-04-2013 11:08:44

 
Biên bản Đại hội CĐ năm 2013
09-04-2013 11:09:30

 
Tóm tắt kết quả SXKD 5 năm
23-04-2013 10:55:56

 
Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
02-04-2013 14:53:13

 
Sửa đổi điều lệ 2013
25-03-2013 16:16:20

 
Nghị Quyết trình Đại Hội Cổ đông năm 2013
25-03-2013 14:25:00

 
Báo cáo kết quả 2012
23-03-2013 08:21:26

Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013

 
Thông báo ĐHCĐ năm 2013
23-03-2013 08:00:21

 
Chương trình ĐHCĐ năm 2013
23-03-2013 07:51:06

 
Nội dung thảo luận
23-03-2013 08:06:55

Nội dung thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

 
Quy chế bầu HĐQT, BKS
23-03-2013 07:33:52