Điều lệ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin - tin tức

Thông báo Chi trả Cổ tức nam 2016 (19-04-2017 16:34:01)

Xem file đính kèm http://daprico.com.vn/assets/Thong bao Chi tra Co tuc nam 2016.pdf bao Chi tra Co tuc nam 2016.pdf

 


Các bản tin khác
Chốt Danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khóang mã cổ đông IDN (30-12-2017 07:39:57)
Báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ năm 2017 (18-04-2017 08:30:20)
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017 (18-04-2017 08:30:39)
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (17-04-2017 17:29:08)
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:47:28)
Chương trình ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:46:15)
Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:43:20)
Nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:41:57)
Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:39:41)
Báo cáo Dự thảo kết quả SXKD năm 2016 (04-04-2017 09:37:27)
Báo cáo Dự thảo của Ban kiểm soát tại ĐH năm 2017 (04-04-2017 09:31:52)
Báo cáo tài chính năm 2016 (23-03-2017 09:54:38)
Báo cáo thường niên năm 2016 (20-03-2017 10:55:14)
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (15-07-2016 17:28:36)
Điều lệ mới sửa đổi năm 2016 (11-07-2016 08:31:48)