Điều lệ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin - tin tức

Bien ban DHDCD 2014 (29-04-2014 15:06:21)

 


Các bản tin khác
Chốt Danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khóang mã cổ đông IDN (30-12-2017 07:39:57)
Thông báo Chi trả Cổ tức nam 2016 (19-04-2017 16:34:01)
Báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ năm 2017 (18-04-2017 08:30:20)
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017 (18-04-2017 08:30:39)
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (17-04-2017 17:29:08)
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:47:28)
Chương trình ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:46:15)
Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:43:20)
Nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:41:57)
Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2017 (04-04-2017 09:39:41)
Báo cáo Dự thảo kết quả SXKD năm 2016 (04-04-2017 09:37:27)
Báo cáo Dự thảo của Ban kiểm soát tại ĐH năm 2017 (04-04-2017 09:31:52)
Báo cáo tài chính năm 2016 (23-03-2017 09:54:38)
Báo cáo thường niên năm 2016 (20-03-2017 10:55:14)
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (15-07-2016 17:28:36)