Chốt Danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khóang mã cổ đông IDN

      chi tiết

Thông báo Chi trả Cổ tức nam 2016

      chi tiết

Báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

      chi tiết

Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2017

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo kết quả SXKD năm 2016

      chi tiết

Báo cáo Dự thảo của Ban kiểm soát tại ĐH năm 2017

      chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016

      chi tiết

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

      chi tiết

Điều lệ mới sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Biên bản kiểm phiếu DHDCD nam 2016

      chi tiết

Báo cáo xin ý kiến NXB chuẩn bị DHDCD 2016

      chi tiết

Báo cáo Kết quả SXKD 2015 và KHSX Kinh doanh 2016

      chi tiết

Báo cáo của BKS tại DHDCD 2016

      chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

      chi tiết

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

      chi tiết

Điều lệ sửa đổi năm 2016

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo 2016

      chi tiết

Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

      chi tiết

Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận, biểu quyết ĐHCĐ năm 2016

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ 2016

      chi tiết

Bao cao thuong nien 2016

      chi tiết

Bao cao tai chinh ket thuc 2015

      chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người Nội bộ

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

      chi tiết

Biên bản ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

      chi tiết

Nghị quyết trình ĐHCĐ năm 2015

      chi tiết

Báo cáo SXKD năm 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình tài chính năm 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2015

      chi tiết

Báo cáo thẩm tra của BKS 2015

      chi tiết

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014

      chi tiết

Bien ban DHDCD 2014

      chi tiết

Nghi quyet DHDCD 2014

      chi tiết

Thông báo Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2014

      chi tiết

Nội dung thảo luận biểu quyết Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2014

      chi tiết

Báo cáo của BKS trong Đại hội cổ đông 2014

      chi tiết

Báo cáo kết quả năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2013

      chi tiết

Báo cáo kiểm toán 2013

      chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức 2013

      chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

      chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2012

      chi tiết

Báo cáot

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng đầu 2013

      chi tiết

Báo cáo 6 tháng cuoi nam 2012

      chi tiết

Thông báo nhận cổ tức đợt II 2012

      chi tiết

Báo cáo thường niên 2012

      chi tiết

Giấy chứng nhận

      chi tiết

Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017

      chi tiết

Danh sách Cổ Đông tham dự ĐH năm 2013

      chi tiết

Nghị Quyết Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Biên bản Đại hội CĐ năm 2013

      chi tiết

Tóm tắt kết quả SXKD 5 năm

      chi tiết

Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013

      chi tiết

Sửa đổi điều lệ 2013

      chi tiết

Nghị Quyết trình Đại Hội Cổ đông năm 2013

      chi tiết

Báo cáo kết quả 2012

      chi tiết

Thông báo ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Chương trình ĐHCĐ năm 2013

      chi tiết

Nội dung thảo luận

      chi tiết

Quy chế bầu HĐQT, BKS

      chi tiết

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị thành viên của Công ty

 

Trung tâm kinh doanh Văn hoá phẩm

420 Lê Duẩn - Thành phố Đà Nẵng.

Tel: 84.511.3823371

 
 
 

Xí nghiệp in Hoà Khánh

Đường số 10 KCN Hoà Khánh Đà Nẵng

Tel: 0511.373692-3244642

Fax:

Email:

 
 
 

Chi nhánh in Tam Kỳ tại Quảng Nam 

14 Trần Quý Cáp - Tam Kỳ

Tel: 0510.810870

Fax:

Email: